Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » Nabór na stanowisko urzędnicze - Głównego Księgowego

Nabór na stanowisko urzędnicze - Głównego Księgowego

 

DYREKTOR

Zespołu Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzu

na podstawie art. 3 a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE :

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

 

Wymiar etatu - 1 (pełny wymiar zatrudnienia)

 

1. Do naboru może przystąpić osoba, która:

a)      spełnia wymagania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o  finansach publicznych (Dz.U z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241 z późniejszymi zmianami)

b)      posiada obywatelstwo polskie;

c)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

d)      nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

 

 

2.    Spełnia jeden z poniższych warunków:

a)      ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia  zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;

b)      ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada
co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;

c)      jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;

d)      posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

3. Wymagania pożądane:

a)      brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym;

b)      umiejętność obsługi komputera - edytora tekstu, programu Excel, programu Płatnik i Vulcan, programów płacowych, programów finansowo-księgowych, posługiwania się Internetem;

c)      znajomość uregulowań prawnych  z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej oraz zamówień publicznych;

d)      znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.

e)      biegła umiejętność realizacji  operacji bankowych za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej

 

4. Wymagania dodatkowe:

a)      umiejętność prawidłowego redagowania pism;

b)      samodzielność (rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji);

c)      odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność;

d)      wysoka kultura osobista;

e)      kreatywność;

f)       szybkie przyswajanie wiedzy;

g)      współdziałanie w zespole;

h)      dobra  organizacja czasu pracy;

i)        gotowość do stałego doskonalenia się;

j)        umiejętność radzenia sobie w warunkach stresu.

 

Znajomość zagadnień z zakresu:

1.      ustawy o finansach publicznych,

2.      ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

3.      ustawy o rachunkowości,

4.      ustawy o systemie oświaty,

5.      ustawy Karta Nauczyciela,

6.      znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej,

7.      biegła obsługa komputera i programów księgowości komputerowej.

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r.finansach publicznych;
 • wykonywanie zadań określonych w odrębnych przepisach, a szczególnie przepisów ustawy o finansach publicznych oraz o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
 • prowadzenie wg przyjętych zasad rachunkowości na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych;
 • nadzór faktur wystawionych w szkole, faktur i rachunków wystawionych przez inne podmioty i osoby fizyczne;
 • terminowe składanie deklaracji i rozliczanie zakładu z Urzędem Skarbowym, bankiem
 • terminowe sporządzanie wszelkiego rodzaju sprawozdawczości dotyczącej finansów i w/w tematów;
 • sporządzanie wraz z dyrektorem szkoły planów rzeczowo-finansowych;
 • stosowanie zasad i przepisów określonych w ustawach o zamówieniach publicznych,
  o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys,
 3. kopie opinii, świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy.
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. oryginał kwestionariusza osobowego,
 7. informacja z KRS lub oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 8. zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego, wystawione przez uprawnionego lekarza, o którym mowa
  w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy,
 9. klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593r. z późniejszymi zmianami)".

 

7. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Zespołu Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzu, 23-275 Gościeradów, Księżomierz Kościelna 14 - (SEKRETARIAT SZKOŁY), w  zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego" w terminie do dnia  18 lipca 2011 roku do godz. 1200

 

Aplikacje, które wpłyną  po  upływie  wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o ogłoszeniu naboru oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzu - http://www.zsksiezomierz.szkolnastrona.pl/bip/, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu Szkół  oraz przekazana pisemnie osobie - która konkurs  wygrała

 

 

8. Termin i miejsce postępowania kwalifikacyjnego:

Postępowanie konkursowe przeprowadzi powołana przez dyrektora Komisja Konkursowa.

Postępowanie konkursowe odbędzie się 20 lipca 2011 o godz. 1000 - obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami w siedzibie Zespołu Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzu.

Nadesłanych i złożonych dokumentów nie zwracamy.

 

 

Księżomierz, dnia 6 lipca 2011r.

Krzysztof Wronka 
dyrektor Zespołu Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzu

 

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Nabór na stanowisko urzędnicze - Głównego Księgowego

Data utworzenia

2011-07-06

Osoba wprowadzająca dokument

Osoba tworząca dokument

Rejestr zmian dokumentu

 • [2014-01-16] Edycja dokumentu przez Krzysztof Wronka

Dokument wyświetlono

669 razy